Sanitus –<br>gospodarka odpadami

Sanitus – gospodarka odpadami

Program SANITUS® służy do seryjnego wystawiania faktur za cyklicznie lub jednorazowe wykonywane usługi. Przygotowany został specjalnie dla firm zajmujących się wywozem nieczystości.

Proste i cykliczne fakturowanie usług wywozu nieczystości

Jednym z celów stawianych przy projektowaniu oprogramowania było maksymalne zautomatyzowanie rozliczeń z kontrahentami. Na blankietach wpłat drukowane są kody kreskowe, zawierające informacje o:

 • kliencie,
 • dokumencie sprzedaży,
 • kwocie wpłaty.

Organizacja rozliczeń z klientami oparta o ich subkonta bankowe pozwala na precyzyjne i szybkie identyfikacje wpłat klientów (poprzez dowolny format pliku wymiany w systemie home-bankingu). Kody kreskowe mogą być odczytywane w banku lub w kasie firmy – przy wpłacie gotówkowej, pozwalają na szybką i bezbłędną identyfikację wpłaty klienta. Program współpracuje ściśle z programem Comarch ERP Optima firmy COMARCH, pobierając z niego definicje usług i kontrahentów a przesyłając do niego wystawione faktury. Pełna obsługa płatności i rozrachunków z klientami jest realizowana w module Księga Handlowa oraz Kasa/Bank z pakietu Comarch ERP Optima.

Ewidencja klientów i lokalizacji usług wywozu

Program SANITUS® umożliwia wprowadzanie, edytowanie i wyświetlanie wszystkich potrzebnych danych do prowadzenia ewidencji odbiorców usług wywozu nieczystości oraz lokalizacji posesji, gdzie realizowane są usługi. Bazy danych i okna do wprowadzania informacji zawierają m.in. następujące dane:

1. Cennik usług.
Spis usług i ich cen wraz z historia. Pola: kod usługi (jako pierwsza litera występuje kod grupy usług), nazwa usługi, jednostka miary, cena, miesiąc, od kiedy cena obowiązuje, termin, PKWiU, stawka VAT.
Usługi i ceny można dodawać, zmieniać, można oglądać ceny historyczne, drukować katalog usług wraz z aktualnymi cenami.

Sanitus - wywóz nieczystości - okno Cennik

2. Płatnicy – usługobiorcy
Katalog płatników za usługi. Zawiera: identyfikator, nazwę płatnika (nazwisko i imię), adres- miasto (ze słownika), ulice (ze słownika), nr budynki i nr lokalu, typ płatnika (ze słownika), czy jest płatnikiem VAT, identyfikator pomocniczy (NIP/REGON/PESEL), numer i data zawarcia umowy.
Płatnik ma listę przypisanych usług stałych i pojemników oraz można mu dopisać zmienne usługi – tzn. takie, które wykonywane są jednorazowo, tylko w bieżącym miesiącu. Płatnik ma przypisaną również listę pojemników, których używa.
Lista usług stałych – zawiera kod usługi i jej nazwę (z listy), ilość, datę rozpoczęcia oraz uwagi. Usługi te rozliczane są w każdym miesiącu.
Lista usług zmiennych – zawiera to samo, co lista usług stałych, ale rozliczana jest tylko w miesiącu jej wprowadzenia.
Lista pojemników – zawiera numer pojemnika, datę rozpoczęcia eksploatacji oraz ilość osób korzystających z tego pojemnika. Skasowanie pojemnika z listy skutkuje zamknięciem eksploatacji bez usuwania go z listy

Sanitus - wywóz nieczystości - okno Płatnicy

3. Pojemniki
Katalog pojemników na nieczystości. Pojemniki są ponumerowane, do każdego pojemnika przypisana jest jego lokalizacja, usługa związana z dzierżawą oraz usługa związana z wywozem. Pojemnik ma określony typ, status oraz datę wprowadzenia do eksploatacji. Każdy pojemnik ma swoją historię wywozów (można ją wyświetlać dla bieżącego roku) i może być przypisany do wielu użytkowników. Jeżeli użytkowników jest więcej niż jeden – staje się pojemnikiem zbiorczym. Pojemnik zbiorczy (np. wspólny dla jednej posesji z wieloma lokalami) rozliczany jest ułamkowo dla każdego lokalu osobno proporcjonalnie do liczby użytkowników lokalu, z dokładnością do dnia miesiąca. Pojemniki można dodawać, edytować, instalować, kończyć instalację, wyświetlać wywóz nieczystości w bieżącym roku, wyświetlać użytkowników.
Z pojemnikami związana jest lista wywozów składająca się z: daty wywozu oraz wywozu. Informacje te można w pełni edytować.

4. Umowy na wywóz nieczystości
Podstawowe dane dotyczące zawartej umowy z klientem, możliwość obejrzenia dokumentu umowy

5. Słowniki: miast, ulic, grup usług, grup klientów
System pozwala na prawidłowe rozliczenie podatków: VAT oraz dochodowego zgodnie z terminem płatności.

Ewidencja i rozliczenie działu transportu

Moduł wspomagania pracy działu transportu w zakładzie; umożliwia prowadzenie bazy danych o zatrudnionych kierowcach oraz eksploatowanych pojazdach, pozwala emitować i rozliczać dokumenty pracy pojazdów oraz pracy kierowców.

1. Kartoteka pojazdów

 • spis pojazdów eksploatowanych przez firmę zawierający informacje:
  nr rejestracyjny, nr pomocniczy, numery silników (max 2), nr nadwozia, eksploatacyjne (rodzaj paliwa, normy spalania podstawowe, dodatki), organizacyjne
 • wykorzystania do fakturowania i rozliczania kosztów kartoteka zawiera także:
  wki za 1 km, 1 godz., pracy lub dzienną opłatę ryczałtową.

Sanitus - wywóz nieczystości - okno Pojazdy
2. Kartoteka kierowców

 • spis kierowców i operatorzy sprzętu
 • dane w kartotece: nazwisko, imię, dane teleadresowe, posiadane dokumenty, certyfikaty, dodatkowe uprawnienia
 •  kalendarz- terminarz dla poszczególnych osób, ewidencja przejechanych tras

3. Rejestr Kart Drogowych oraz Kart Pracy Sprzętu i Kierowców

 • zawiera dane dotyczące dokumentu pracy: stany liczników, paliwa przy wyjeździe i powrocie,
 • godziny pracy sprzętu, kierowców i urządzeń dodatkowych
 •  zestawienia miesięczne, okresowe analizy zużytych materiałów pędnych, wyliczenie rzeczywistych kosztów 1 km i 1 godz. pracy

4. Obsługa wydruku Kart Drogowych
Emisja Kart Drogowych dla kierowców i operatorów sprzętu, wystawienie dokumentów oparte jest o dane zawarte w poprzednim dokumencie (rozliczenie dzienne, tygodniowe, miesięczne) – zgodność stanu licznika i stanu paliwa.
Sanitus - wywóz nieczystości - okno Karty drogowe

 

Certyfikat „Działa z Comarch ERP Optima”

Logo Comarch Optima
Program został autoryzowany przez firmę Comarch jako oficjalnie współpracujący z systemem Comarch ERP Optima.

Więcej informacji na stronie Comarch.